Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (hierna 'Kobelco') zijn van toepassing op elk gebruik van kobelcofanshop.com (hierna 'de Shop'). Door een bestelling te plaatsen bij de Shop stemt u in met deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden aan de Klant.

1. Definities
1.1. In deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd als:
a. Klant : de natuurlijke rechtspersoon die handelt als koper van goederen of diensten, maar niet handelt uit hoofde van een beroep of bedrijf.
b. Defect(en) : elke afwijking die een Product vertoont ten opzichte van de Specificaties en elk onjuist functioneren van een Product.
c. Levertijd : het tijdsbestek bepaald in de Overeenkomst waarbinnen het Product moet worden geleverd of de Dienst moet worden uitgevoerd.
d. Bestelling : elke bestelling van Producten door een Klant via iedere vorm van communicatie wordt als een Bestelling beschouwd waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn;
e. Overeenkomst : elke overeenkomst die wordt aangegaan tussen KOBELCO en de Klant, elke wijziging van of bijlage bij de overeenkomst, en alle (juridische) handelingen die vereist zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst;
f. Product(en) : artikel(en) die de Klant afneemt van KOBELCO;
g. Specificatie : de omschrijving(en) opgesteld en/of uitdrukkelijk goedgekeurd door KOBELCO van Producten geleverd door KOBELCO en vermeld in de Bestelling of Overeenkomst. Bij gebrek aan een dergelijke Specificatie, de omschrijving van wat uitdrukkelijk is overeengekomen door de partijen of de situatie die het meest algemeen is binnen de branche;
h. Koop op afstand : een systeem opgezet door KOBELCO voor kopen op afstand, waaronder via de telefoon en het internet, waarbij tot en met het sluiten van een Overeenkomst één of meer technieken voor communicatie op afstand zijn gebruikt;
i. KOBELCO : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kobelco Construction Machinery Europe B.V. gevestigd op 1327 AE (Veluwezoom 15) in Almere, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58071792, telefoon +31 (0)36 2020 300, btw-nummer NL852860869B01, en al haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;
j. Algemene voorwaarden : de recentste versie van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor Klanten. Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden aan de Klant.
k. Bedenktermijn : de juridische termijn waarbinnen de Klant zijn/haar recht om van de koop af te zien mag uitoefenen.

2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op elke prijsopgave, aanbieding, Overeenkomst en/of verkoop van Producten aan Klanten.
2.2. De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor bedrijven van KOBELCO zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen KOBELO en partijen die uit hoofde van een beroep of bedrijf handelen.
2.3. Als een bepaling in deze Algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of volledig nietig of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd van kracht. KOBELCO en de Klant zullen in dat geval nieuwe bepalingen bespreken ter vervanging van die nietige of vernietigde bepalingen, waarbij rekening zal worden gehouden met het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepalingen.
2.4. Als deze Algemene voorwaarden op enig moment worden vertaald naar een andere taal, dan zal de Engelse versie als leidend worden beschouwd in het geval van tegenstrijdigheden.

3. Aanbod en acceptatie
3.1. Een Overeenkomst kan tot stand komen door middel van kopen op afstand.
3.2. Elke prijsopgave en ieder aanbod is vrijblijvend en moet als geheel worden beschouwd, tenzij KOBELCO uitdrukkelijk het tegendeel vermeldt. Een prijsopgave of aanbod vervalt als het Product waarvoor de prijsopgave of aanbieding was bedoeld niet langer beschikbaar is.
3.3. KOBELCO accepteert een Bestelling op het moment dat deze schriftelijk wordt bevestigd door KOBELCO.
3.4. Als de Bestelling van de Klant afwijkt van het aanbod dat is gedaan in de prijsopgave, dan is KOBELCO niet verantwoordelijk voor de Overeenkomst, tenzij KOBELCO het tegengestelde aangeeft.
3,5. KOBELCO behoudt zich het recht voor bestellingen zonder verdere berichtgeving te weigeren. In het geval van een dergelijke weigering zal KOBELCO de klant hierover informeren binnen veertien (14) dagen na het plaatsen van de bestelling.
3.6. Als om een of andere reden, waaronder de aard, het formaat of de spoed waarmee de bestelling moet worden afgehandeld, er geen bestelbevestiging is verzonden, dan moet de KOBELCO-factuur als bevestiging worden beschouwd.
3.7. Elke Overeenkomst kan door KOBELCO worden geannuleerd op voorwaarde dat de Klant, naar mening van KOBELCO, over onvoldoende krediet beschikt om aan de voorwaarden van de Overeenkomst te voldoen.

4. Bedenktermijn
4.1. In het geval van Koop op afstand is een Bedenktermijn van toepassing op het aanbod van veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de Klant het/de Product(en) heeft ontvangen.
4.2. Tijdens de Bedenktermijn heeft de Klant het recht de koop te annuleren, waarbij hij de mogelijkheid heeft het/de Product(en) te retourneren zonder enige verplichting zijnerzijds anders dan het betalen van de rechtstreekse verzendkosten voor het retourneren van het Product. Het Product moet worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking (inclusief accessoires en documenten), in ongebruikte staat en binnen de Bedenktermijn.
4.3. Als de Producten gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn, vervalt het recht op beëindiging in de betekenis van dit artikel. Rekening houdend met de bepalingen van de voorgaande zin, zal KOBELCO de beëindiging van de aankoop bevestigen na ontvangst en controle van het/de geretourneerde Product(en) per omgaande post en ervoor zorgen dat het volledige aankoopbedrag wordt geretourneerd aan de Klant binnen 14 dagen na ontvangst van de complete retourzending. De klant is verplicht alle redelijke aanwijzingen op te volgen die door KOBELCO worden verstrekt. Het risico en de bewijslast voor het op de juiste wijze en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht rusten bij de Klant. De klant draagt de rechtstreekse kosten voor het retourneren van het Product.
4.4. De Klant kan zich alleen beroepen op de Bedenktermijn op de manier aangegeven door KOBELCO tijdens de aankoop en of levering van het Product.

5. Prijzen en betaling
5.1. Tenzij anderszins aangegeven zijn alle prijzen in euro's inclusief btw en andere van overheidswege verplichte belastingen en eventuele reis-, verzend- en administratiekosten vermeld in de Overeenkomst.
5.2. Als de Klant en KOBELCO een prijs overeenkomen, behoudt KOBELCO het recht de prijs te verhogen. Als deze prijsverhoging zich voordoet binnen drie (3) maanden volgend op de datum van de Overeenkomst, dan mag de Klant de Overeenkomst beëindigen, behalve wanneer de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regels of bepalingen. Als deze prijsverhoging zich voordoet later dan drie maanden na de datum van de Overeenkomst, dan kan de Klant de overeenkomst beëindigen als de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt.
5.3. KOBLECO is niet aansprakelijk voor verkeerd vermelde prijzen of andere feitelijke fouten in het aanbod en/of de prijsopgave op de KOBELCO Webshop, in advertenties, in publicaties, in bestelbevestigingen, in facturen of in andere documenten als de Klant redelijkerwijs kan begrijpen of had kunnen begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of administratieve fout.
5.4. In het geval van Koop op afstand moeten alle betalingen worden gedaan per creditcard of PayPal®. Het is aan KOBELCO om te beslissen of op rekening wordt geleverd zonder aan de Klant een reden te hoeven geven voor de weigering om op rekening te leveren. Als een Klant is goedgekeurd voor kopen op rekening, moeten alle facturen worden betaald binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, zonder recht op korting, aftrek of uitstel, op de manier aangegeven door KOBELCO en in de valuta vermeld op de factuur, tenzij anderszins vermeld in de Overeenkomst.
5.5. Als de Klant de factuur niet binnen veertien (14) dagen na de vervaldatum heeft betaald, dan is de Klant van rechtswege in verzuim en zal de Klant vanaf dat moment de rente worden berekend overeenkomstig het wettelijke rentetarief zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek. De rente over het te betalen bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in gebreke is tot het moment waarop het volledige verschuldigde bedrag is betaald.
5.6. Als na het einde van de termijn vermeld in Artikel 5, lid 5, KOBELCO zich genoodzaakt ziet incassomaatregelen te treffen, dan is de Klant verantwoordelijk voor alle kosten. Als KOBELCO echter uitgaat van hogere incassokosten dan redelijkerwijs noodzakelijk, is de Klant alleen verantwoordelijk voor de eigenlijke incassokosten Eventuele juridische of uitvoeringskosten worden ook doorbelast aan de Klant. Onder juridische kosten vallen ook de tarieven van advocaten en procureurskosten. De Klant is ook verantwoordelijk voor rente over de te betalen incassokosten.
5.7. In het geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant, of een aanvraag daartoe, zijn de bedragen verschuldigd aan KOBELCO en de verplichtingen van de Klant jegens KOBELCO onmiddellijk opeisbaar.
6. Levering
6.1. In het geval van Koop op afstand worden de Producten die op voorraad zijn verzonden binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. De periode van een week voor alle nationale feestdagen in Nederland valt hier buiten omdat het dan langer kan duren voordat bestellingen worden uitgevoerd. KOBELCO kan verzendkosten in rekening brengen voor verzending van de bestelde Producten. De Producten zullen worden geleverd op het vaste verzendadres dat bekend is gemaakt aan KOBELCO en zullen worden vrijgegeven aan de natuurlijke persoon aanwezig op dat adres. Wanneer Producten niet uit voorraad kunnen worden geleverd, zal KOBELCO de Klant hierover informeren in de schriftelijke bevestiging van zijn of haar bestelling en een indicatie van de verwachte levertijd geven.
6.2. KOBELCO's leveringsverplichting wordt geacht te zijn voldaan zodra de door KOBELCO verstrekte Producten één keer zijn aangeboden aan de Klant, behoudens bewijs van het tegendeel. In het geval van levering aan een huisadres, dient het verslag van de vervoerder betreffende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van de Klant als bewijs van een aanbod tot levering, behoudens bewijs van het tegendeel.
6.3. Producten die niet zijn afgehaald door de Klant blijven ter beschikking staan van de Klant er worden opgeslagen door KOBELCO voor rekening en risico van de Klant.
7. Levertijd
7.1. De levertijd zal als schatting worden verstrekt en moet nooit worden beschouwd als een harde deadline.
7.2. De levertijd gaat in na acceptatie van de Bestelling door KOBELCO, waarna KOBELCO zal proberen de Bestelling binnen tien (10) werkdagen te leveren.
7.3. Als KOBELCO niet in staat is zich te houden aan deze levertijd wegens omstandigheden buiten haar macht, zal KOBELCO niet worden beschouwd als zijnde in gebreke en is KOBELCO niet aansprakelijk voor enige schade jegens de Klant.

8. Garanties
8.1. KOBELCO garandeert dat de geleverde of te leveren Producten voldoen aan alle gebruikelijke vereisten en standaarden die redelijkerwijs verwacht mogen worden op het moment van levering en waarvoor ze gewoonlijk worden gebruikt in Nederland. De garantie die in dit artikel wordt genoemd is van toepassing op producten die ervoor zijn bestemd om te worden gebruikt in Nederland. Voor gebruik buiten Nederland moet de Klant controleren of het artikel geschikt is voor gebruik op die locatie en of het voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld voor gebruik op die locatie. Gebruik buiten Nederland valt niet onder de voorwaarden van de garantie die staan vermeld in dit Artikel.
8.2. De garantie die wordt vermeld in lid 1 geldt voor een periode van zes (6) maanden na levering, tenzij de aard van het geleverde Product anderszins bepaalt of tenzij de partijen andere voorwaarden zijn overeengekomen. Als de garantie die is verstrekt door KOBELCO van toepassing is op een Product of Producten die zijn geproduceerd door een derde, dan is de garantie beperkt tot de voorwaarden die zijn vastgesteld door de producent van het Product of de Producten. Op het moment dat de garantieperiode vervalt worden alle kosten voor het repareren of vervangen, waaronder administratie-, bezorg- en voorrijkosten, berekend aan de Klant.
8.3. KOBELCO zal de Klant een schriftelijk garantiebewijs verstrekken. Bij afwezigheid van dit bewijs zal de factuur voor Koop op afstand dienen als garantiebewijs.
8.4. Als de geleverde of te leveren Producten niet voldoen aan de voorwaarden zoals bedoeld in lid 1, zal KOBELCO het Product vervangen of repareren binnen een redelijke tijdsperiode na ontvangst van het artikel, of als het retourneren van het artikel niet redelijkerwijs uitvoerbaar is, na schriftelijke melding van het Defect door de Klant. In het geval van vervanging verbindt de Klant zich ertoe het te vervangen Product te retourneren aan KOBELCO en het eigendom van dat Product over te dragen aan KOBELCO.
8.5. Elke vorm van garantie wordt nietig als het Defect het resultaat is van onjuist of onoordeelkundig gebruik van het Product of, indien van toepassing en zonder schriftelijke toestemming van KOBELCO, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuist onderhoud door de Klant of wanneer de Klant of derden wijzigingen aanbrengen (of proberen aan te brengen) aan het Product of andere zaken bevestigen die niet bevestigd zouden moeten worden of als de Producten zijn verwerkt of gemanipuleerd op een manier die afwijkt van wat is voorgeschreven. De Klant kan zich niet beroepen op de garantie als het Defect het gevolg is van omstandigheden waarop KOBELCO geen invloed kan uitoefenen, inclusief weersomstandigheden (waaronder maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen) enz.
8.6. Als de door KOBELCO geleverde Producten gebreken vertonen, dan is de aansprakelijkheid van KOBELCO jegens de Klant beperkt tot de voorwaarden van dit Artikel.
8.7. Onverminderd het hiervoor bepaalde is KOBELCO niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of nalatigheid en/of verwijtbaar handelen of nalaten of onjuist gebruik door de Klant.
8.8. Deze garantievoorwaarden laten onverlet de rechten van de Klant.

9. Klacthen
9.1. De Klant moet de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst controleren op potentiële Gebreken, en als er gebreken worden gevonden deze zo snel mogelijk schriftelijk melden aan KOBELCO en niet later dan 24 uur na levering van de Producten, anders vervallen de rechten.
9.2. Niet-zichtbare Defecten moeten door de Klant schriftelijk worden gemeld aan KOBELCO binnen een redelijke tijdsperiode en niet langer dan twee (2) maanden na dat het Defect is ontdekt, anders vervallen de rechten.
9.3. Klachten die het factuurbedrag betreffen moeten schriftelijk bekend worden gemaakt aan KOBELCO binnen veertien (14) dagen na de datum vermeld op de betreffende factuur.
9.4. De bewijslast voor tijdige verzending en de juistheid van de klacht is de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant is verplicht KOBELCO alle hulp te verlenen bij het bepalen van de aard van het/de Defect(en).
9.5. Onbeduidende en/of binnen de branche gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, formaat enz. kunnen niet dienen als grond voor een klacht.
9.6. Als een klacht over de hiervoor genoemde voorwaarden gegrond wordt bevonden, dan moet KOBELCO de Producten zonder bijkomende kosten vervangen. De Klant geeft geen recht op compensatie.
9.7. Als de Klant geen klacht heeft ingediend binnen de in bovenstaande paragrafen genoemde tijdsperiode of als de Klant in bezit blijft van het geleverde Product, wordt hij geacht de levering te hebben geaccepteerd.
9.8. In het geval van een klacht moet de Klant op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur contact opnemen met de klantenservice van KOBELCO op telefoonnummer +31 (0)411 657182.
10. Risico-overdracht
10.1. Het risico van verlies, schade of waardevermindering wordt overgedragen op de Klant op het moment van levering, zoals dient te gebeuren op grond van deze Algemene voorwaarden.
11. Beëindiging
11.1. KOBELCO is gerechtigd de nakoming van de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten als:
a. de Klant niet of niet volledig of niet op tijd voldoet aan de verplichtingen vermeld in deze Overeenkomst;
b. na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis komen van KOBELCO die reden geven om te vermoeden dat de Klant niet zal kunnen voldoen aan de verplichtingen. In het geval gegronde redenen bestaan om te vermoeden dat de Klant de Overeenkomst niet (volledig) zal kunnen naleven, is beëindiging alleen toegestaan voor zover dit wordt gerechtvaardigd door de tekortkoming;
c. de Klant door de rechter als handelingsonbekwaam is beoordeeld of hem zijn vrijheid is ontnomen;
d. de door de Klant aan KOBELCO verstrekte gegevens niet overeenkomen met de feitelijke situatie.
11.2. Als de Overeenkomst wordt beëindigd dan zijn de bedragen die de Klant verschuldigd is aan KOBELCO onmiddellijk opeisbaar. Als KOBELCO de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt het al zijn rechten die zijn toegestaan bij de wet en uit hoofde van de Overeenkomst.
11.3. KOBELCO behoudt het recht om compensatie te claimen.
12. Overmacht
12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Als een tekortkoming In het nakomen van de contractuele verplichting het gevolg is van overmacht aan de kant van een van beide partijen is het de andere partij toegestaan de Overeenkomst te beëindigen. KOBELCO sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overmacht uit op grond van Artikel 6:78 van het Burgerlijk Wetboek.
12.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komen deze oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KOBELCO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KOBELCO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hiertoe behoren, maar is niet beperkt tot, werkstakingen bij KOBELCO en leveranciers die niet voldoen aan hun verplichtingen jegens KOBELCO.
12.3. KOBELCO behoudt het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheden die verdere nakoming verhinderen intreden nadat KOBELCO zijn verplichtingen had moeten nakomen.
12.4. De partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12.5. Als KOBELCO ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KOBELCO gerechtigd het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is verplicht deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13. Intellectueel eigendom
13.1. Tenzij anderszins schriftelijk bepaald, zijn de volledige auteursrechten en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten die verband houden met de door KOBELCO verstrekte Producten, inclusief merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis, databaserechten enz. het exclusieve (wettelijke, intellectuele en industriële) eigendom van KOBELCO en/of zijn leveranciers.
13.2. De partijen zijn verplicht voldoende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid te garanderen ten aanzien van elkaars vertrouwelijke gegevens waarvan zij kennis hebben gekregen gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
14. Bescherming van klantengegevens
14,1. KOBELCO verzamelt, gebruikt en brengt persoonlijke gegevens met betrekking tot de Klant over In overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving.
14.2. KOBELCO respecteert de privacy van de Klant. Informatie verstrekt door Klant zal niet worden verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op enige andere manier dan vermeld in de privacyverklaring van de website.
15. Toepasselijke recht en geschillen
15.1. Op alle Overeenkomsten tussen KOBELCO en de Klant is Nederlands recht van toepassing, zelfs als de Klant in het buitenland woont. Het Verdrag van Wenen is uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval dat de Klant niet in Nederland woont, zal de rechtskeuze niet van invloed zijn op eventuele verdere bescherming die een dergelijke Klant geniet op basis van verplichte wetsbepalingen die van toepassingen zouden zijn zonder deze bepaling.
15.2. In het geval van een geschil tussen de partijen is uitsluitend de kantonrechter van Amsterdam bevoegd. Als alternatief is het de Klant toegestaan een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie via het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, echter alleen nadat zijn klacht schriftelijk is voorgelegd aan KOBELCO. Niettemin blijft KOBELCO gerechtigd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »